Още за Семейни констелации

Статията е авторска. Всички права запазени.

Фамилните констелации са високо ефективна техника за изцеление, работеща на дълбоки емоционални и енергийни нива, с дълготрайни резултати, които в повечетослучаи променят живота на хората. Фамилните констелации са водещата техника, с помощта на която може да бъде разкрита скритата родова динамика, да се работи с нея и тя да бъде изцелена.

Целият процес започва с излагането от страна на участника на проблема, за който той иска да се работи. Не е необходимо да се разказват дълги истории, драми,  да се навлиза в детайлни обяснения и „да се изкарват кирливите ризи” на семейството. Достатъчно е проблема да бъде изложен накратко, като в случая определена фактологична информация за семейството на участника (като например: внезапна или ранна смърт в семейството, тежка болест, аборт или помятане, развод ит.н.), може да бъде полезна. След това участника подбира от останалите участници в уъркшопа хората, които ще представляват действителните членове на семейството му (както живите, така и мъртвите) и ги разполага в такава конфигурация и взаимовръзка, каквато отговаря най-пълно на неговата вътрешна картина за системата. Това създава една определена енергийна система, в която всички включени участници започват да получават информация (физиологични усешания, емоции, чувства, мисли и т.н.), свързани с този  член на семйството, който те представляват вконстелацията.

Всяка промяна на позицията по време на констелацията се отразява с промяна на информацията, която може да бъде получена. Като резултат сеактивира колективното фамилно несъзнавано и често трагични фамилни обстоятелства и взаимоотношения започват да излизат на повърхостта и да ставатосезаеми. По този начин динамиката, която причинява проблема на участника може да бъде разкрита.

С помощта на информацията до която имаме достъп благодарение на участниците в констелацията, които представляват определени реални членове на семейството и използвайки поредица от стъпки, в това число проява на разбиране, вникване, признателност, както и определени ритуали за разтъждествяване, констелацията може да бъде реструктурирана в съответсвие със „Реда на Любовта” в една балансирана система, където обичта може да тече осъзнато и безпрепятствано да лекува, а винатав еднъж осъзната може да се превърне в енергия.

Фамилните и системните констелацци са базирани върху осъзнаването на пространства, структури и вътрешни взаимодействия между живи и починали хора, както и между минали, настоящи и бъдещи събития. Това осъзнаване съдържа възприятия, усещания и разбиране, което е свързано с хора, неща, събития, взаимоотношения и структури. По време на курс по Фамилни и системни констелации участниците, които представляват реалните членове на рода имат телесни усещания, емоции и мисли,които имат връзка с хората от родовата система, които те заместват. Въпреки, че лично усещат тези неща, това не са техните собствени емоции, усещания и мисли. Всяка система, независимо дали това касае семейството, професионалните или социални общности или друга организация, към която принадлежим е поле, в което си взаимодействат определени сили и енергии.

Да вземем за пример нашата фамилна система: когато се родим всеки от нас заема определено място в тази семейна система и получава от родителите си и предците си не само генетичното наследство, но също така и набор от вярвания, мисловни и поведенчески схеми. Всички тези схеми имат определящо влияние върху нашия житейски път, мисли и усещания. Те имат както позитивно, така и негативно влияние върху нашата способност да се чувстваме свободни и да действаме свободно, да бъдем щастливиили нещастни, да успяваме или да се проваляме в нашите начинания. Те влияят върху нашето здравословно състояние и благополучие и са причините за голяма част от нашите болести, а така също често са отговорни за нашите удовлетворяващи или конфликтни взаимоотношения с други хора и със света катоцяло. Работейки с фамилните и системни констелации ние започваме да осъзнаваме и разбираме тези схеми на тяхното най-дълбоко ниво.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.