AIT

Съгласно модела на AIT под травма се разбира следното – това е всяко събитие от живота на човека, което предизвиква неприятни емоции и/или физически симптоми; продуцира негативни вярвания; негативни желания; негативни фантазии; натрапчивости; обсесии; зависимости и/или дисоциации, възпрепятства развиването на позитивни качества и духовна свързаност и напредък, и нарушава човешката цялостност – тогава, когато мислим за това събитие, или когато спомена за него бъде отключен от определено актуално събитие. От тази гледна точка, всичко онова, което предизвиква и причинява болезнени преживявания у човека, може да се разглежда като травма, и може да бъде третирано като травма.

От изключителна важност е да се работи и върху актуалният проблем, който е довел човека в терапевтичния кабинет, но и с първоизточника, коренящ се в по-ранна травма, която стои в основата на настоящата симптоматика, тъй като в основата на почти всеки настоящ проблем стои дълбоко заровен в подсъзнанието травматичен опит от миналото, който поражда настоящата симптоматика и неуспехи.

Концепцията на AIT постулира, че преобладаващата част от актуалните проблеми и симптоми, с които клиентите идват в кабинета на терапевта, произлизат от една или повече травми, които са се случили в по-далечното или по-близката минало на клиента или са резултат от повтарящи се травматични модели.

Детството ни често е наситено със събития, които могат да имат дългосрочни ефекти. Най – често такъв ефект имат емоционално травматичните събития, като сексуално, емоционално или физическо насилие, ранната загуба на родител и др. Такъв дълготраен отпечатък у детето и върху живота му на зряла личност впоследствие, могат да оставят и на пръв поглед не толкова драматични събития, в това число караниците между родителите, неуспехи в училище и др. Дадено събитие се възприема като травма тогава, когато по един или друг начин то е възприето като заплашващо емоционалната, физическата или духовната цялост, във фаза на безпомощност. Една от най-често срещаните травми, които се отработват с помощта на AIT, е травмата от раждането. Когато новороденото е отделено от майката – неговият източник на живот, то е безпомощно и е оставено на милостта на обстоятелствата, които са отвъд неговите възможности за разбиране, справяне и контрол.

Когато човек има физическо заболяване, с което не може да се справи дълго време, това обикновено е също е индикатор за скрита емоционална рана, която седи в основата му. Когато сме емоционално наранени, това рефлектира и на телесно ниво и обикновено скритият емоционален дисбаланс се отразява на физиологично ниво най-вече при хора, които са „емоционално балансирани”. Хората, които са в състояние да изразят емоциите си на момента и да освободят енергията на разстройващото събитие, обикновено не задържат тази енергия в телата си и тя не причинява дисбаланс по-късно. Справянето с травмата, която стои в основата на дадено хронично заболяване е задължително условие за справянето с това заболяване.

Когато спомена за най-ранното травматично събитие, както и актуалната симптоматика, а така също и свързаността между едното и другото, биват третирани с протоколите на AIT, моделът, към който принадлежат и двете, престава да се възпроизвежда.

За AIT терапевтите е валидно разбирането, че когато говорим за минали преживявания, в тях се включват не само биографичните спомени на клиента, но също така и колективното несъзнавано от историята на нацията и културата, към която принадлежи клиента, а така също и преживявания от перинатален, трансгенерационен (свързан с фамилната история) и трансперсонален характер.

Терапевтичният процес при AIT започва с изграждането на рапорт между клиента и терапевта – изграждане на доверие между терапевт и клиент и с първоначално интервю, което има за цел да осигури необходимата за терапевтичният процес информация за историята на клиента.

AIT процеса, при по-големият брой случаи, се базира върху каузалната свързаност между биографичното развитие на личността, най-вече в детска възраст, фамилната история, културално-историческите обусловености от колективното несъзнавано, а така също и трансгенерационните и трансперсонални нишки на еволюцията и свързаните с тях травми, както и предизвиканите от това актуални психологически проблеми и симптоматика. Поради тази причина, това първоначално интервю, за сваляне на историята на клиента, е от критично значение за терапевтичният успех.

От особена важност за AIT модела е и терапевтичното присъствие на AIT терапевта по време на сесията. Цялостното и заземено, физическо, психологическо и духовно присъствие на AIT терапевта, изграждат безопасното пространство, в което клиента да може да отвори себе си за най-болезнените, мрачни и дезориентиращи истини, а също така и за трансформацията на неговата същност.

Същинският терапевтичният процес стартира с AIT протокол, който има за цел да идентифицира и да отнеме силата на себе-саботиращите вярвания, по отношение на изцелението и трансформацията и който помага за изграждането на изцелителен алианс между съзнанието и подсъзнанието на клиента.

Клиентът и терапевта подбират заедно първия проблем, по който ще се работи, като изследват произхода му. За целите на терапията, терапевтът разделя темата на три категории травми – актуален проблем и всичките му аспекти, най-ранната травма, която е поставила началото на цикъла на ретравматизация, част от който цикъл е актуалната травма, а така също се обръща особено внимание на свързаността между първоначалната травма и актуалният проблем.

Една от основните трудности на традиционната психотерапия е справянето с негативните вярвания, които са остатъчен симптом на преживяно емоционално травматично събитие. Дори клиента да получи прозрение за собствената си негативна система от вярвания, това не води задължително до формирането на нова система, преди да се е справил с пораждащата негативните вярвания причина. Клиента може да познава проблема си на интелектуално ниво, но това никак да не му помага да промени усещанията и емоциите си. С помощта на AIT не само успяваме да се справим с негативните вярвания и да ги трансформираме в позитивни, но също така трансформираме и негативните емоции, желания и чувства в позитивни.

Терапевтичните протоколи на AIT включват, освен всичко друго, и работа с 13 енергийни центъра в човешкото тяло, които се ползват както от терапевтите ползващи модалности на Енергийната психология, така и от тези, прилагащи традиционната китайска медицина. Този подход на работа, извлечен от инструментариума на Енергийната психология, спомага за раздвижване на електромагнитната енергия заключена в травматичните емоции, усещания, поведение и когниции, които са посттравматичният ефект от преживяната някога травма, като спомагат тази енергия да бъде първо изведена от тези енергийни центрове, и след това изведена от тялото ни въобще. Въздействието на тази електромагнитна енергия, която вече може да бъде регистрирана със съвременна апаратура, оказва влияние върху всички нива на човешката система – върху нервните ганглии на биологично ниво, върху емоциите ни на психологическо ниво и върху духовните ни аспекти на духовно ниво.

Веднъж щом травмите, които формират тематиката на съответният проблем, бъдат изцелени, стигайки до корена и най-ранното травматично преживяване,  се идентифицират всички негативни когниции, развили се в следствие на тези травми, като те също се третират със специфичен AIT протокол, с помощта на който, тези когниции биват заменени с неутрални или реалистични позитивни когниции.

Протоколът на AIT за развиване на базови качества като любов, смелост, асертивност, състрадание или интегритет, се използва когато позитивният потенциал на клиента е бил разрушен или блокиран, заради преживяна масивна травма.  В допълнение на това, клиента може да бъде насърчен да усвои и практикува медитация, тъй като това спомага за понижаване на стреса и увеличава способността на клиента да се справя с предизвикателствата.

Описаният по-горе подход, е в повечето случаи достатъчен за справяне с по-голямата част от проблемите на клиентите, но някои психологически, физиологични и душевни патологии, изискват по-специални методи, разработени и специфично насочени към справянето с по-комплексни проблеми, които имат по-дълбоки корени. AIT предлага много такива методи, включително специализирани протоколи за третиране на проблеми със зависимости, психогенни заболявания, дисоциациативно разстройство, и комплексни форми на тревожно разстройство и др.

AIT терапията може да се използва и като краткосрочна терапия, която в рамките на 10 или по-малко сесии може да се справи с конкретен проблем на клиента, или и като трансформативен инструмент за дългосрочно развитие на потенциала на клиента и за неговата цялостна трансформация, като част от цялостният му еволюционен път.

AIT има огромен изцелителен потенциал, тъй като в протоколите си комбинира знанието от натрупаният  опит едновременно на психодинамичната, когнитивната, телесно-ориентираната, трансперсоналната и енергийната психология и психотерапия.

Доказателствата от опита с прилагането на AIT сочат, че с помощта на тази терапевтична модалност, травмите и травматичните модели, негативните вярвания и качества, както и негативните архетипни фамилни констелации, които са в основата на индивидуалното и колективно страдание, могат да се изцелят и трансформират в дълбочина, и без за това да е необходима много продължителна терапия.

AIT води до освобождаване от посттравматичните емоции и физически усещания, както и от негативните вярвания и патологичното поведение, и освобождаването от всичко това води до състояние на пълно присъствие и цялостност. Отровата на миналото не трови вече настоящето и клиента вече не наблюдава реалността през изкривената леща на миналите преживявания.

 

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.