Семейни констелации

Статията е авторска. Всички права запазени.

Семейните констелации, като цяло, могат да бъдат определени като феноменологичен и експериментален метод за изследване на семейната динамика, както и като мощен и ефективен инструмент за отстраняване на проблемите във взаимоотношенията и за разрешаване на конфликтите.  При този метод се използва „триизмерността“ или, иначе казано, възможността да бъдат представени в пространството основните елементи на една система, с цел да бъдат наблюдавани динамиките в нея и да бъдат предложени подходящите решения. Семейните констелации с пълно право могат да се отнесат към системните методи, макар и да имат своята специфика, която ги прави единствени по рода си, от гледна точка на ефективността и бързината на резултатността.

Семейните Констелации са първоначално систематизирани от Берт Хелингер – немски философ и терапевт, и са плод на неговият богат житейски опит и на опита му с различни подходи за работа със семейната система. Прозренията на Берт Хелингер – толкова основополагащи и радикални – буквално преобразяват живота на мнозина, разкривайки една древна системна мъдрост, която сърцето на всеки един от нас разпознава лесно.

Семейните Констелации са един дълбок и есенциално важен инструмент за опознаването на реалността. В полето на констелациите „изплуват“ всички функционални и дисфункционални динамики, които са скрити вътре в системата, която е представена в това поле (семейна, фирмена и др.) и посредством този метод те могат да бъдат наблюдавани, разбрани и трансформирани.

Голямото предимство на констелациите, в сравнение с много други практики за развитие и трансформация е, че при констелации не се търси просто интелектуалното разбиране, а разбирането с цялостната ни същност, разчитайки на интелигентността на тялото ни и действително, констелациите са форма на един жив и развиващ се опит, който засяга дълбоко всички измерения – физическото, емоционалното, умственото и духовното. По тази причина, разбирането, което се придобива в една констелация включва едновременно всички тези равнища.

Системното измерение е едно от основните измерения на реалността, тъй като човешките същества съществуват благодарение на принадлежността си към множество системи, в които постоянно са във взаимоотношения с нещо или с някого. Взаимоотношенията са основен принцип на живота и се явяват онази творческа полярност, въз основата на която се разгръща всеки един еволюционен процес. Като био-психо-духовно същество, човекът сам по себе си е система, съставена от множество подсистеми (атоми, молекули, клетки, органи и т.н.) и на свой ред участва в създаването на множество социални системи (семейство, общности, организации, нации…).

В човешката история семейството винаги е било „основната система“, притежавайки по своята природа неповторими и специфични характеристики, които го отличават от другите системи, и една от най-съществените разлики е така наречената „кръвна връзка“ или наследствения елемент. Въпреки че, намаляването на значимостта на този елемент е предопределено от напредването на човечеството по еволюционния му път, в полза на по-универсалните и духовни модели, на едно системно равнище, изглежда че тази система продължава да има голяма значимост. Освен това, трябва да имаме предвид, че традиционното семейство – в общопознатия му вид – е преминало през множество преобразования в хода на вековете. То е имало форми, невероятно различни от настоящите и ще продължи своята еволюция, следвайки нови траектории. С други думи, самото семейство е в процес на трансформация. Въпреки това и въпреки че кръвната връзка изглежда се основава на културното наследство на миналото, наблюдението на семейните динамики посредством методологията на констелациите ни подсказва, че кръвната връзка има своята специфична и особена стойност, която не може да бъде пренебрегната. Феноменологичното наблюдение на семейните динамики осен това установява, че:

  1. Индивидът е толкова по-силен и устойчив, изправяйки се пред предизвикателствата на живота, колкото повече успява да постигне установяването на силна връзка с тези, които съставляват неговото собствено родословно дърво – с предците му и с рода му. И в действителност, особеността на семейната система, която я прави неповторима е, че тя е едновременно и биологична и социална система, тъй като е валидно това, че тази система е изградена от емоционални връзки, но в същото време е валидно и това, че тя е единствената система, в която животът бива предаван, посредством генетичният код, от едно поколение на друго.
  1. Семейството е единствената система, в която са налице едновременно две различни по своята същност нива, нивото на родителите – „Големите“ – онези, които предават гените и живота, и нивото на децата – „Малките“ – онези, които получават тези гени и живота. Това ясно разграничение прави семейната система единствената по рода си в сравнение с всички останали системи. Тогава, когато се намираме на своето „правилно място“ в семейната система, тогава ще ни е по-лесно да намерим и правилното си място във всяко едно взаимоотношение и връзка в живота си.
  1. Всяка система се характеризира със своето системно „поле на съзнанието“ – морфогенетично поле, наречено така от английския биолог Рупърт Шелдрейк, в което спомените от миналото продължават да действат под формата на условни рефлекси и навици. За да бъдат преодолени подобни условни рефлекси тогава, когато те станат дисфункционални, е необходимо тези рефлекси да могат да бъдат разпознавани, интегрирани и надраствани. Всеки еволюционен процес следва една последователност от интегриране-трансцендиране-интегриране. Това движение се случва по-лесно тогава, когато сме в състояние да отдадем почитта си на миналото и да гледаме към него с благодарност, тъй като това ни позволява да се обърнем към бъдещето, бидейки свободни от бремето на миналото и да разполагаме с цялата ни необходима сила.

Семейните Констелации – и това е тяхната най-изненадваща особеност – ни свързват именно с полето на съзнанието на семейната система и това ни позволява да:

  • Наблюдаваме системните динамики по един по-ясен начин, като странични наблюдатели
  • Извадим на повърхността информацията, свързана със събитията от миналото, които са предопределили тези динамики
  • Отпразнуваме моментите на трансформация, като например при ритуалите на прехода, които ни помагат да освободим потока на любовта, така че тя да потече свободно към местата, където е била блокирана.

И всъщност, истинското значение на една констелация е именно това – да позволи на блокираният поток на любовта в системата,  да възобнови своето движение, тъй като именно в следствие на прекъсванията на този поток възникват системните нарушения, които могат да се опишат в рамките на следните три принципа:

  1. Принципът на принадлежността
  2. Принципът на точното място и старшинството
  3. Принципът на баланса между даване и получаване

Семейните констелации са високо ефективна техника за изцеление, работеща надълбоки емоционални и енергийни нива, с дълготрайни резултати. Фамилните констелации са водещата техника, с помощта на която може да бъде разкрита скритата родова динамика, да се работи с нея и тя да бъде изцелена.

This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.