Integrative Bodywork

Интегралeн & трансперсоналeн коучинг
30.05.2024

Integrative Bodywork

Дни и време на провеждане
Дата - 17/10/2024 - 20/10/2024
10:00 - 18:00


СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА

ПО INTEGRATIVE BODYWORK

   в партньорство с

Institute for Integrative Bodywork – Austria

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии. След успешно покриване на сертификационните изисквания участниците получават сертификат за Integrativie Bodywork Practitioner от Institute for Integrative Bodywork- Austria” 

Антон Стейскал е роден през 1958 година, във Виена, Австрия. Преминал е през обучения в голям брой методи за работа с тялото, в това число –  Биодинамична краниосакрална работа с тялото, Соматичен диалог, Логопедагогика, Нулево балансиране, Фасциална интеграция и други. Той работи с клиенти, прилагайки различни методи за работа с тялото, вече повече от 40 години. През далечната вече 1990 г., започва и неговата преподавателска работа, като обучител в различни методи за работа с тялото. През 2007 година, след натрупан десетилетен опит, като практикуващ и като преподавател, той създава, заедно с Ингрид Хубер, метода – Integrative Bodywork и от тогава насам, двамата преподават този метод, в ежегодни обучения, които се радват на непрестанен интерес и привличат все повече курсисти.

Методът – Integrative Bodywork – Интегративна Работа с Тялото (ИРТ) е създаден в резултат на съвместната работа на терапевтите и преподаватели от Австрия – Антон Стейскал и Ингрид Хубер, които, в продължени на десетилетия, практикуват и преподават различни методи за работа с тялото, в това число – Биодинамична краниосакрална работа с тялото, Соматичен диалог, Логопедагогика, Нулево балансиране, Соматично преживяване, Фасциална интеграция и други, в резултат на което, благодарение на десетилетният натрупан опит и на интеграцията на най-полезното и на най-ефективното от всички, практикувани от тях, до този момент, методи за работа с тялото, създават техен авторски метод за работа с тялото, като през 2007г. стартират първото обучение по IB и оттогава, до настоящият момент, школата по Integrative Bodywork в Австрия, провежда ежегодно обучения по Интегративна Работа с Тялото.

Методът е насочен, освен към всичко останало, и към това, да обучава хората в соматична осъзнатост. Използвайки допир, думи и движения, ние развиваме способността на хората, в посока на това, да се научат да усещат и да чувстват себе си, и развивайки своето себевъзприятие и себерефлексия, те се учат как да се справят по-добре в предизвикателните житейски ситуации, с помощта на усвоените способности за възвръщане на соматична си цялост, тук и сега.

Биодинамичната краниосакрална работа с тялото, е една от базовите методики, които стоят в основата на начина, по който, ние, в школата по ИРТ, прилагаме докосването, при работата си с клиенти. Следвайки този подход, нашите ръце буквално „слушат“ движенията и динамиката на тъканите, като се научаваме, през ръцете си, да „чуваме“ специфичният тъканен език на костите, на фасциите и на телесните течности. С помощта на този подход, когато положим ръцете си върху даден прешлен, например, този прешлен може да ни разкрие историята на своята травма и след това, с наша помощ, да намери своето правилно място  в „оркестъра“, наречен гръбначен стълб.

Соматичният диалог, е една от другите базови методики, които са заложени в обучението по ИРТ, като, този подход набляга основно на соматизацията (това, да „трансферираме“ преживяванията и опита си, от чисто ментално и емоционално ниво, до телесно ниво) на нашите преживявания и опит.

Как реално ние можем да осигурим достъпа до тези преживявания? Отговорът на този въпрос ни води към вербалната част на метода ИРТ – соматичен диалог, а това се случва, като, най-напред определим, заедно с клиента си, темата на сесията за деня, а след това, използвайки несложни въпроси и инструкции, ние подканяме клиента си да опише какво усеща (соматични усещания), какво чувства (чувства и емоции) и какво мисли (когнитивна функция) по повод на зададената тема за конкретната сесия. С помощта на този несложен процес, ние помагаме на „застиналата“ и ограничена в движението си тъкан, да се върне към своята подвижност, тогава, когато споменът, който обичайно стои в основата на съответната кинестетична броня, се вербализира. Специфичното за този процес е, че този процес сработва, само тогава, когато клиентът говори директно от нивото на своя конкретен опит и не сработва, тогава, когато той/тя говори за нещата по принцип и генерално.

За да е възможно да се опише коректно процесът на работа с ИРТ, е необходимо да се направи едно важно разграничение между (на немски) Leib и Körper, като в тази връзка, е полезно да се уточни, че, по-надолу в текста, ще използваме думата „Сома“, когато говорим за „Leib“ и думата „Тяло“, когато говорим за „Körper“.

Каква е разликата между двете думи и понятия?

На немски думата „Körper“ означава частите на тялото. Тези части могат да бъдат поправени (при счупена кост), заменени (при замяна на тазобедрена става), коригирани (при пластична хирургия), като тази дума, в немският език, не включва и не описва жизненият процес на тялото, тя просто описва тялото, като една машина.

На немски думата „Leib“ или „Сома“ обозначава нещо различно – тя обозначава живия човек във връзката му със самият себе си, с другите живи същества, с природата и със света.

Затова, докато в немският език, Тялото, като „опредметено“, е нещо обективно, Сомата, като преживяно усещане и свързаност, е нещо дълбоко субективно.

Какво значение има това, в контекста на модела, прилаган, при работата с ИРТ?

В контекста на модела, прилаган, при работата с ИРТ, ние не лекуваме частите на тялото или пък някаква болест и това е много важно да се подчертае! Вместо това, ние сме в постоянна вербална и невербална комуникация с нашия клиент, на когнитивно, на емоционално и на сетивно ниво, като, главното, което ни интересува в този процес е – субективното преживяване на нашия клиент – ТУК И СЕГА, а, за да е възможно, ние, като фасилитатори по ИТР, наистина да възприемем това субективно преживяване на клиента ни, е от изключителна важност, ние самите, да сме изцяло фокусирани и присъстващи – ТУК И СЕГА, а за тази цел, нашата осъзнатост, е дори по-важна, от теоретичната ни и практическа подготовка. По тази причина именно, е повече от важно, практикуващият специалист по ИРТ, да е открил и да знае, къде е това място у самия него, и поради това именно, по време на обучението, ние ще говорим много за този динамичен покой и ще го опознаем.

И това вече, ни води към сърцевината на ИРТ – динамичният покой (този термин е въведен от пионера в краниосакралния метод – д-р Ролин Бекър), и това всъщност кореспондира с онзи най-съществен моментът от процеса, в който актуалните соматични преживявания на клиента ни, могат да бъдат почувствани и вербализирани от него/нея. Това е, като да се потопим в едно пространство, върху което ние не можем да оказваме влияние и в което сме неподвижни, но в същото време, да осъзнаваме, че в това пространство се намира източникът на самия живот и на неговата организация.

Друг много важен аспект от методологията на ИРТ, които ние прилагаме при работата си с нашите клиенти, са така наречените – двигателно-креативни техники. Когато прибягваме до този подход, ние може да помолим клиента си, да се движи, правейки отделни крачки или ходейки в пространството на кабината, като, докато той/тя се движи, вербализира онова, което изниква в съзнанието му по време на процеса на движението.

Логопедагогиката е следващият, от поредицата важни методологии, заложени в работата с ИРТ и представлява модифицирана, за целите на работата с тялото, форма на логотерапията на Виктор Франкъл. В частност, що се отнася до този процес, той е в огромна помощ за клиентите ни, що се отнася до процеса на усвояване на ценности, както и при вземането на решения, а така също касае пряко и концепциите за себерефлексия и за себетрансцендирането.

Базови постулати на метода Integrative Bodywork:

 • Всяко човешко същество представлява една единна цялост, състояща се от тяло, сетивен опит, емоционални преживявания, мисловни процеси, както и духовна същност, цялост, която функционира в рамките на определени социални и икономически обстоятелства.
 • Хората са съзнаващи същества, способни на себевъзприятие. Заради личното си себевъзприятие, ние, като човешки същества, знаем кои сме и кои не сме. Именно това е, което ни помага, да можем да взимаме решения и да поемаме лична отговорност.
 • Ние, като човешки същества, се развиваме през целия си живот. Поради това именно, винаги е налична и възможността за соматично развитие.
 • Хората са едновременно и зависими и независими същества и това именно е изключително важна предпоставка за изграждането на пълноценни взаимоотношения.
 • В школата по ИРТ, се прави ясно разграничение между онова, което наричаме – Тяло и онова, което наричаме – Сома.

В обучението в методът – Integrative Bodywork (IB) – Интегративна Работа с Тялото (ИРТ), е заложен подход за преподаване с основно практическа насоченост. В това обучение е предвидена, също и необходимата теоретична подготовка, в това число и по анатомия и физиология, нужна за качественото практикуване на ИРТ, но най-вече се набляга на практическото усвояване на необходимият „инструментариум“ за работа с тялото, който да е от полза на обучаващите се, за бъдещата им работа с клиенти.

Друг един, може би, дори най-важният аспект на това обучение, е този, че, ние заедно, в рамките на това обучение, непрекъснато ще извличаме опит от нашето лично соматично пространство, тъй като това е най-същественото изискване, за една истински себеосъзната и  фокусирана, в настоящия момент – ТУК И СЕГА, работа с тялото.

За кого е подходящо това обучение  

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора, които не са професионално ангажирани в помагащите професии.

Психотерапевти, лекари, холистични консултанти, коучъри, педагози или просто хора, заинтересовани от методите за работа с тялото, могат да използват изцяло или частично този метод в работата си.

ИРТ може да се прилага както групово, така и индивидуално.

Практикуващият метода на ИРТ, натрупва умения в областта на слушащото докосване, соматично ориентираната вербализация, работата с тялото и соматичните движения.

Практикуващият метода на ИРТ, помага на клиентите си да използват своята соматична осъзнатост, за разрешаването на телесни, емоционални или духовни проблеми.

ИРТ се нарича също – „Соматично консултиране“. Клиентите се обръщат за помощ към фасилитаторите по ИРТ при физиологични, емоционални  и духовни проблеми, а също и при проблеми с взаимоотношенията или проблеми в работата, като резултата винаги е и терапевтичен, тъй като, при работата с ИРТ, не може да се „избегне“ достигането до резултати, които се изразяват в различни по вид изцелителни процеси на ниво тяло и психика.

Изисквания за участие в това обучение –  участниците трябва да са в добро физическо и психическо здраве и да имат навършени 25 години.

Отличителна черта на обучението по ИРТ, е тази, че материята се преподава по един цялостен, взаимосвързан и надграждащ подход, като част от темите се повтарят, с цел надграждане, във всеки един от модулите, добавяйки, към вече усвоеното, ново ниво на компетентности и умения, които касаят дадената тема, което, извън останалото, означава, че не е наличен вариант, при който да може да се участва само в част от модулите на това обучение, тъй като, по този начин, няма как да бъде усвоен цялостно метода.

Модул 1:

 • Въведение
 • История и развитие на ИРТ
 • Динамичен покой
 • Соматично пространство
 • Сома и Тяло
 • Енбодимент
 • „Слушащо“ докосване
 • Соматичен резонанс
 • Краниосакрални техники
 • Експериментална и теоретична анатомия – стъпала, крака, таз

Модул 2:

 • Динамичен покой
 • Соматично пространство
 • История и развитие на Соматиката
 • Теория на докосването
 • „Слушащо“ докосване
 • Подходи за работа с тялото – поглаждане, поклащане, натиск
 • Соматичен диалог
 • Експериментална и теоретична анатомия – гръбначен стълб

Модул 3:

 • Динамичен покой
 • Соматично пространство
 • Вътрешни аспекти на соматичната работа
 • „Слушащо“ докосване
 • Подходи за работа с тялото – поглаждане, поклащане, натиск
 • Соматичен диалог
 • Двигателно-креативни техники
 • Опорна точка и контекст
 • Експериментална и теоретична анатомия – ръце и раменен пояс

Модул 4:

 • Динамичен покой
 • Соматично пространство
 • Вътрешни аспекти на соматичната работа
 • „Слушащо“ докосване
 • Краниосакрални техники
 • Соматичен диалог
 • Подходи за работа с тялото – поглаждане, поклащане, натиск
 • Двигателно-креативни техники
 • Цикълът на трансформацията
 • Експериментална и теоретична анатомия – гръден кош, органи

Модул 5:

 • Динамичен покой
 • Соматично пространство
 • Вътрешни аспекти на соматичната работа
 • „Слушащо“ докосване
 • Краниосакрални техники
 • Соматичен диалог
 • Двигателно-креативни техники
 • Цикълът на интеграция
 • Експериментална и теоретична анатомия – черепни кости, мозъчни обвивки

Модул 6:

 • Динамичен покой
 • Соматично пространство
 • Вътрешни аспекти на соматичната работа
 • Слушащо“ докосване
 • Подходи за работа с тялото – поглаждане, поклащане, натиск
 • Краниосакрални техники
 • Соматичен диалог
 • Двигателно-креативни техники
 • Експериментална и теоретична анатомия – вентрикуларна система

Модул 7

 • Сертификационен процес
 • Церемония по раздаване на сертификатите
 • Модул I:   17 – 20 Октомври 2024 г.
 • Модул II:  12 – 15 Декември 2024 г.
 • Модул III:  20 – 23 Март  2025 г.
 • Модул  IV:  22 – 25 Май 2025 г.
 • Модул V:  17 –20 Юли 2025 г.
 • Модул VI: 25 – 28 Септември 2025 г.
 • Модул VII:  27 – 30 Ноември 2025 г.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.