Интегралeн & трансперсоналeн коучинг

Три семинара с Лоренцо Кампезе
08.12.2022
Integrative Bodywork
17.10.2024

Интегралeн & трансперсоналeн коучинг

Дни и време на провеждане
Дата - 30/05/2024 - 02/06/2024
10:00 - 18:00


СЕРТИФИКАЦИОННА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА

ПО ИНТЕГРАЛЕН § ТРАНСПЕРСОНАЛЕН КОУЧИНГ И КОНСУЛТИРАНЕ

   в партньорство с

ИНТЕГРАЛЕН ТРАНСПЕРСОНАЛЕН ИНСТИТУТ – ИТАЛИЯ

Обучението е предназначено както за специалисти, така и за хора неангажирани професионално в помагащите професии. След успешно покриване на сертификационните изисквания участниците получават сертификат за Интегрални коуч § консултант от Integral Transpersonal Institute – Italy” 

Д-р Пиер Луиджи Латуада е лекар, доктор по психология, психотерапевт, лечител и учител. Първоначално той завършва медицина, като специализира хирургия, но на по-късен етап, заради преминаването през личната си „Голгота“, той осъзнава, че Съзнанието стои в основата на всичко, в това число и що се отнася до физиологичното здраве, което го мотивира да завърши психология, с докторска степен по клиничната психология, и да насочи вниманието си, мотивацията си и посоката на избраният от него житейски и професионален път към изучаването на все още, на този етап, в недостатъчна степен и в недостатъчна дълбочина, изучената и картографирана „Вселена“ на съзнанието, тъй като още на ранен етап на живота си разбира, че постулата от времето на Орфей – „О, човеко, себе си познай и ще познаеш Вселената и Боговете“ – е все така актуален, че дори в още по-голяма степен актуален за нашето съвремие.

След като завършва университетското си образование по хуманна медицина, а след това и по психология, д-р Латуада се посвещава на изучаването на традиционна китайска медицина, хомеопатия, ирисология, различни школи на телесно-ориентирана психотерапия, в това число Биоенергетика по Александър Лоуен, Гещалт терапия, хуманистична психотерапия, трансперсонална психология, интегрална психология, шаманизъм,  Шиацу, Тай-Чи, няколко школи на бойните изкуства, в това число шаолински стил на традиционното китайско Кунг-Фу и много други школи, методи и техники за работа със съзнанието и с тялото.

 

Понастоящем д-р Латуада е:

Професор в University Sofia в Пало Алто Калифорния

Декан на магистърската програма по интегрална и трансперсонална психология в университета Ubiquity.

Президент на Европейската Трансперсонална Асоциация

Президент на Интегрален & Трансперсонален институт – Милано, признат и лицензиран от министерството на образованието и научните изследвания на Италия още през 2002 г.

Член на борда на FAIP, Федерация на италианските асоциации по психотерапия

Член на Академията по здравна история на изкуството

Съосновател и директор на школата по Биотрансенергетика

Научен директор на списанието за трансперсонална психология: La Visione Subtle

  

Д-р Латуада е автор и съавтор на повече от 25 книги, в това число:

 • Per vedere bene
 • Potere spirituale e guarigione
 • In viaggio per risvegliarsi
 • Massaggio d’amore
 • Sciamanesimo brasiliano
 • Il modo ulteriore
 • A cura di – Transe – Cyber n° 32
 • Silveira – I chakras
 • La cultura del Transe
 • Inno al tuo cuore nascosto
 • Biotransenergetica
 • Sotto stelle diverse
 • Il libro dell’armonia
 • La Psicologia Transpersonale
 • Oltre la mente
 • Il corpo del sogno
 • L’arte medica della guarigione interiore –
 • Sei un genio
 • Forme D’Amore
 • Il Grande Gesto
 • La psicoterapia del Futuro
 • Meditazioni Sciamaniche
 • Sole e Luna facevano l’amore,
 • Beyond the Mind
 • Biotransenergetics
 • Transpersonal Revolution

Настоящата научна революция, в която е вече повече от видно, поне за тези, които имат „очите“ за това, че е на път да се формира нова единна парадигма, обединяваща познанието от различни области на науката, от квантовата физика до науката за съзнанието, насочва вниманието ни към първоначалното значение на психотерапията като изцеление на душата, в рамките на една сфера на грижа за другият, в който централно място заема сакралното измерение на битието.

Този подход към знанието, който е бил неглижиран или направо низвергнат в продължение на последните около два-три века, предлага нов тип наука, в която на методите, касаещи ракурса от първо лице единствено число, в които е включено също и съзерцателният поход за изследване на живота и битието, се признава същата, ако не и по-голяма значимост, в сравнение с тази методология, приписвана на „обективната наука“, която борави единствено и само с измерението, касаещо трето лице единствено число, на която, все още, се приписва първенството в съвременната „научна“ парадигма.

Механистичният Нютоново-Картезиански подход, който, все още, въпреки всички открития на квантовата физика и на науката за съзнанието, съвсем ненаучно, нелогично и необективно, продължава да доминира съвременната наука, счита за единствено „нормално“ онова състоянието на съзнанието, което е опосредствано от сензорни и логически структури по отношение на външния свят и е добре ориентирано що се отнася до времевите и пространствените измерения.

За интегралната и за трансперсоналната визия обаче, съзнанието и психиката не могат да бъдат проследени единствено до ума, както и умът не може да бъде локализиран единствено и само в мозъка. Следователно, в рамките на този интегрален/трансперсонален подход (макар между двата подхода да не може да се сложи знак за пълно равенство) съзнанието представлява един непрестанен поток, който прониква във всичко и захранва със информация ума, емоциите и тялото.

От всичко това следва, освен всичко останало, също и това, че един от фундаменталните постулати на изповядваната от нас „нова“ научна парадигма, е следният –  работата с различните състояния на съзнанието и усвояването на вътрешни технологии за тяхното овладяване, се явяват ключови и фундаментални за всеки, който има автентичното и искрено желание да бъде от истинска помощ за онези, потърсили помощта му, с цел справянето с даден душевен проблем или изпитание.

По тази причина именно, следваният от нас интегрален подход, отговаря на нуждата, породена в рамките на новата парадигма, с което да можем да отговорим на необходимостта на тази нова визия, в която човешкият феномен, в контекста на помагащите взаимоотношения, трябва непременно да бъде разглеждан и отвъд ума, както и отвъд света на знанието, предоставяйки адекватните инструменти за изследване на всички сфери и нива на съзнанието

Дълго време изследванията в областта на науките за човека разглеждаха само елементарните нужди на човешкото същество, като пропускаха детерминантите от по-висш порядък нужди, които бяха определяни като „нехомеостатични“ или като „мета-мотиви“. Сред тези детерминанти от по-висок ред потребности откриваме – необходимостта да се даде смисъл на живота, стремежът към себеосъществяване и чувството за трансцендентност.

Тъй като революционният напредък, постигнат в различни дисциплини на съвременната наука, продължава да разрушава вече остарелия материалистичен мироглед, вече е възможно да видим появата на общата форма на едно ново разбиране за нас самите, за природата и за вселената в които живеем.

Започваме, все повече и все по-отчетливо, да осъзнаваме факта, че духовното/трансперсонално измерение, играе основополагаща роля в живота на човешките същества. Следователно, не е възможно да продължим да оставяме духовното/трансперсонално измерение на съществуването също и извън контекста  на помагащите взаимоотношения.

За по-подробно запознаване с интегралната парадигма, можете да последвате следните линкове –  https://integral-bg.eu/integralen-podhod/   –   https://integral-bg.eu/integralna-psihologiya/

ИНТЕГРАЛНО ТРАНСПЕРСОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ И КОУЧИНГ

“Свободен от миналото, вкоренен в настоящето, готов за бъдещето…”

В подхода, заложен в обучението по Интегрален&Трансперсонален коучинг и консултиране, е застъпена интегралната визия за човешкото същество, в която духовното/трансперсонално ниво не е конфигурирано като допълнителен елемент, а като всеобхватният и всепроникващ трансцендиращ принцип, който внася нужният порядък и смисъл във всички останали, предхождащи в еволюционно отношение, предперсонални и персонални нива на разгръщане на съзнанието.

Фундаменталните постулати, характеризиращи този ново подход за осмисляне и за боравене със реалността и със съзнанието, както и въобще с битието, са следните:

 • Постконвенционални, транскултурни и светоцентрични общества, способни на солидарност и приемане на най-слабите.
 • Организации, способни да работят според системни модели на партньорство, сътрудничество, творчество
 • Научна общност, която работи от интегрална гледна точка и разширява своята юрисдикция до пълнотата на човешкия опит
 • Гъвкава работна сила, способна да се справи с бързината на социално-екологичните промени
 • Съзнателни и състрадателни човешки същества, способни да реагират на проблемите ефективно и компетентно
 • Учители, квалифицирани в емоционални и вътрешни компетенции и способни да насърчат разбиране, основано на проницателността, развитието на творческия потенциал и най-истинските човешки качества.
 • Лица, склонни към служене и съпричастност, склонни към взаимосвързаност и синергия, готови за взаимно разбиране и за разрешаване на конфликти и управление на общи ресурси.

ТЕМИТЕ ЗАСТЪПЕНИ В ПРОГРАМАТА ПО ИНТЕГРАЛЕН & ТРАНСПЕРСОНАЛЕН КОУЧИНГ

 • История на консултирането и коучинга
 • Основи на консултирането и коучинга
 • Същностни характеристики, исторически корени, интерпретативни и интервенционни модели при моделите на консултиране и коучинг
 • От древната философия и практика до Роло Мей, Карл Роджърс и Интегралното консултиране
 • Теоретични основи и променливи, които се намесват в помагащите взаимоотношения
 • Истинската природа на изцелителните взаимоотношения
 • Да бъдеш Интегрален/Трансперсонален Консултант – умения и микро-способности
 • Фазите на консултирането
 • Работа със сетивността
 • Емоционално и когнитивно осъзнаване, и осъзнатост при взаимоотношенията
 • Консултиране в контекста на различните области на интервенция
 • Ключови елементи, касаещи взаимоотношенията консултант-клиент. Пренос, контрапренос, емпатия и интерсубективност
 • Комуникация, избор и промяна
 • Елементи на психопатологията, разпознаване и определяне на обхвата на интервенцията
 • Психодинамика на процеса на трансформация
 • Вербални и невербални подходи при помагащите взаимоотношения
 • Пречки, възпрепятстващи промяната. Ригидни структури, съпротиви и защити
 • Специфика и ограничения на обхвата на интервенцията на Интегралното & Трансперсонално консултиране
 • Клинична методология
 • Психо-духовни преживелищни практики
 • Карти, модели и методи за пътуването към себереализацията – осемте стълба на трансформацията
 • Матрици и позиции; Еволюционни карти и модели
 • Преживелищните терапии
 • Трансперсоналният модел и  трансперсоналното измерение
 • Консултирането в контекста на хуманистичния и трансперсонален подход
 • Интегралната визия
 • Холистичната системна визия
 • Живите системи
 • Себеактуализиране и себереорганизация
 • Морфогенетични полета
 • Автопоеза
 • Главни принципи и постулати на квантовата физика
 • Нови перспективи в хуманистичния и трансперсонален подход
 • Транскултурален прочит на архетипните констелации
 • Интегрален/трансперсонален мисловен модел
 • Транс-учене и транс-когниция
 • Олосоматични принципи
 • В рамките на проблема има решение, в рамките на болестта има потенциал, в рамките на дискомфорта се крие ресурса
 • Разбиране на значението на физическия дискомфорт за улесняване на трансформацията
 • Всяко смущение или заболяване може да бъде разбрано в смисъла и в посланието, което носи в себе си.
 • Системата на тялото – енергийното тяло, емоциите, ума и душата.
 • Технологиите на сакралното
 • Изначалната изцелителна традиция – шаманизма
 • Културата на транса
 • Духовното измерение в терапията
 • Управление на “трансперсонални кризи”
 • Разпознаване и усилване на творческия потенциал на симптома
 • Феноменология на холотропните състояния
 • Технологии и интервенционни модели за превенция и управление на “стрес”
 • Елементи на диагностичните кодове
 • Матрици и предиспозиции в биотрансенергетиката
 • Традиционни диагностични модели
 • Меридиани, чакри, аура.
 • Разчитане на картографията на тялото и на невербалните послания
 • Контактни практики
 • Интегрална диагностика
 • Изкуството на себеотдаването
 • Хуманистична и трансперсонална психология – принципи и методи
 • Теорията на потребностите
 • Развитието на потенциала
 • Body-Mind подходи за работа при Интегралното/Трансперсонално консултиране и коучинг
 • Работа с Дъха
 • Прилагането на звук, ритъм и мелодия при Интегралното/Трансперсонално консултиране и коучинг
 • Прилагане на моделите за движение на очите, в контекста на изцелителният процес, при Интегралното/Трансперсонално консултиране и коучинг
 • Необичайните състояния на съзнанието
 • Петте нива на преживяване и теоретични модели на психотерапията
 • Ключове на осъзнаването
 • Преживелищни практики на архетипните движения за подобряване на личното осъзнаване на проприоцептивни, висцерални и кинестетични сигнали и символични/архетипни процеси
 • Преминаване към нулевото състояние на съзнанието
 • Методологии за закрепване на постоянството на контакта с нулевото състояние на съзнанието
 • Овладяване на транса
 • Шаманско пътуване
 • Шаманският изцелителен кръг – практики за самообладание и осъзнатост, автоматично писане, огледално отразяване
 • Практики, интегриращи ритуални движения (мудри), дишане и звук (мантри) и ментални видения (янтри), с помощта на които се осъществява овладяването на психичните събития (постоянство на контакта и овладяване на транса), което създава условия за увеличаване на жизнената енергия и за достъп до силите на трансперсоналният свят
 • Дихателни практики – Съществуват безброй практики, базирани на дишането, от будистката медитативна практика – Випасана, до пранаяма при Йога, Холотропно дишане, Ребъртинг, Даоистко вътрешно дишане, Биоенергетично дишане по Лоуен и много други. По време на обучението по Интегрален/Трансперсонален Коучинг ще се запознаем и ще усвоим немалък брой дихателни практики за трансформация на съзнанието, базирани на дъх и звук, които могат да доведат до дълбоки преживявания на трансформация на съзнанието, освобождаване от личната история и развитие на потенциала, в това число – „Свобода от известното“; „Разделяне на водите“; „Златната нишка“, „Рекапитулация“, „Отвъд границите“, „Трансперсонален спектър“, „Голям жест“, Архетипни дихания и др.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.