Интегрални организационни и бизнес констелации®

Интегративна Енергийна Психология®
22.07.2022
Сертификационно обучение в Процеса “Сънуващото тяло”®
01.12.2022

Интегрални организационни и бизнес констелации®

Дни и време на провеждане
Дата - 30/06/2022 - 03/07/2022
Целодневен


Обучение по Интегрални организационни и бизнес констелации

в партньорство с

„Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия

Първи модул

30 Юни– 03 Юли 2022

София

Интегрални Организационни, Бизнес и Екосистемни Констелации – интегрален подход към еволюцията на организациите, компаниите и на социалния контекст

Системните констелации са метод за представяне и изследване на динамиките на обществените системи (семейството, връзките, организациите).

Организационните и екосистемни констелации са приложението на този подход в сферата на организациите и социалните контексти. Те са мощен инструмент за увеличаване потенциала на системата, разплитайки възли и разрешавайки състояния на дискомфорт и конфликти, които я ограничават, позволявайки по този начин на екипите и на отделните лица да се изразят напълно и да постигнат своите цели.

Методът позволява на заключеното в системата познание да излезе наяве, пораждайки по този начин качествен скок по отношение нивото на яснота, сближаване и свързаност и съответно подобрявайки ефикасността на групата и на отделните ѝ членове. Констелациите представляват един същински процес на „ориентиране към по-доброто бъдещето“ или среща с новото бъдеще на организацията.

Методология и модели

Освен с констелациите участниците ще се запознаят отблизо и с други ефикасни методи като работа фокусирана върху решенията (Solution Focus  Work), U теорията и други методологии за работа върху присъствието „Тук и Сега“. Фокусирането върху решенията представлява съвкупност от свързани помежду си методи и техники, чрез които се превръщаме в „експерти в изкуството на решенията“. Това е изкуството да се насочим по ефикасен начин към бъдещето, като се превърнем в негови създатели и в негови главни герои посредством разумната употреба на силни въпроси (Power Questions).

Когато процесът на фокусиране върху решенията бъде преживян като част от екип в рамките на една организация или фирма, той се превръща в „социална технология“, която развива и увеличава най-добрите ресурси на групата, създавайки творческа атмосфера, изпълнена с енергия и яснота. Това дава свобода на служителите при разрешаването на различни проблеми на компанията, карайки ги да поемат напълно своята отговорност и да бъдат проактивни.

Интегрален подход за израстване и еволюция

Според великите пионери на човешкото развитие, за да може растежът да бъде плодотворен и истински, той трябва да се осъществява едновременно по множество линии. По тази причина интегрираме в настоящия курс дейности, които включват следните аспекти и способи:

 • системен поглед
 • техники за присъствие и осъзнатост
 • инструменти за обществени и организационни нововъведения
 • ориентиране към решенията
 • емоционална интелигентност
 • развитие на интуитивната мисъл
 • активиране на волята
 • съзнателно общуване.

Структура на курса

Обучението по Организационни и Бизнес Констелации е структурирано в 4 модула от по четири дни. Всеки един модул, освен представяне на теоретичните модели, ще включва множество възможности за практическа работа.

 1. Въведение в Интегралните Организационни констелации и в останалите модели, включени в курса
 • Развиване на основни фасилитаторски умения
 • Представяне на дадена система
 • Закони на баланса и хармонията на една система
 • Системна организационна диаграма
 • Достигане до еволюционния потенциал на системата и до заложеното в нея познание
 • Архетипният триъгълник: мечта, ред, действие
 • Работни инструменти.

2. Констелации и фасилитиране на промяната: еволюция, иновация и бъдеще

 • От измерението на проблема към измерението на решенията
 • Въпроси, които променят парадигмата
 • Спирала на промяната
 • Въпроси при индивидуалните констелации
 • Структурни констелации и констелации с абстрактни елементи
 • U теорията и изготвяне на четириизмерни карти (4D Mapping).                     

3. Констелации за изготвяне на стратегии и взимане на решения: инструменти за поглед в перспектива

 • Системна времева линия
 • Констелация на проект
 • Констелация на проблем
 • Констелация „Чудо“
 • Архетипи на лидерството
 • Холистично лидерство – холистичният и интегрален подход в процесите, свързани с лидерството.

 4. Екосистемни и социални констелации

 • Колективни констелации
 • Да се поставим в услуга на социални и екологични теми
 • Разбиране на механизма за промяна на системата
 • Законите на хармонията в по-широк контекст:
  • Въпросът за ранга
  • Гласът на безгласните
  • Земята като жив организъм
  • Най-доброто бъдеще
 • Разбиране на значението на конфликтите и неудобствата
 • Пътят на конструктивния диалог

Кога и при какви случаи могат да бъдат прилагани Бизнес Констелациите?

Организационните и Бизнес Констелации са един невероятен интуитивен метод в помощ на мениджмънта, който може да бъде прилаган за разрешаване на комплексни, системни или повтарящи се проблеми. Когато сте опитали множество „рационални методи“, но все още не можете да откриете нужното ви решение, бизнес констелациите могат да внесат нова светлина при разрешаването на даден проблем в компанията или организацията.

Областите, в които бизнес констелациите могат да се окажат идеалното решение, са следните:

 • Управленски решения, касаещи промени в организацията/фирмата, като например при сливания, реорганизация на звена и т.н.
 • Маркетинг (интуитивен маркетинг) – например, какви маркетингови канали да се използват, на развитието и разработването на кои продукти да се заложи, да се установи защо продажбите търпят спадове
 • При проблеми свързани с лидерство
 • Разработване на стратегии за развитие на компанията
 • Диагностициране на и откриване на фундаменталните причини за комплексни или повтарящи се проблеми в фирмата или организацията.
 • Когато усещате, че нещо не е наред, но не можете да разберете какво точно е то.
 • Когато е налице конфликт, но източника му е неясен или изглежда сякаш не е налице какъвто и да е смисъл в цялата тази конфликтна ситуация.
 • При поставяне на стратегически цели
 • При изграждането на екипи и разрешаване на конфликти в екипите.
 • При засилено текучество на кадри
 • За създаване на успешни бизнес стратегии
 • При наемане на служители

Как работят бизнес констелациите?

Бизнес констелациите се фокусират върху въпроси, свързани с бизнеса. Следващите точки описват процеса на една бизнес констелация.

 1. Обичайно мениджър, предприемач или собственик на конкретен бизнес, който иска да разреши даден проблем, се насочва към уъркшоп за организационни и бизнес констелации, с цел разрешаването на даден проблем, свързан с компанията, която управлява. По време на интервю с организационен констелатор, констелатора изследва поставения от клиента проблем и заедно с него решава кои са главните елементи, които са важни за поставеният от клиента въпрос. Пример могат да бъдат разработването на нов продукт или липсата на добра реализация на такъв, създаване или управление на мениджърски екип, полагане на цели, създаване или подобряване на маркетингова стратегия, финансите и т.н..
 2. След това мениджъра избира представители за тези елементи. Елементите се представят от други участници по време на ателието, които обичайно не са запознати предварително с естеството на проблема, както и въобще с историята на компанията.
 3. Следващата стъпка е клиентът (мениджърът или собственикът) интуитивно да разположи в пространството елементите, по начин, който представя неговата вътрешна визия за ситуацията, след което се отдръпва, за да наблюдава разгръщането на констелацията.
 4. Водени от констелатора, представителите на съответните елементи споделят онова, което наблюдават и което усещат, като също така могат да се движат водени от движенията, които се пораждат вътре в тях.
 5. Бавно, но сигурно, започват да се проявяват модели, които не са базирани на рационално мислене, а са по-скоро въплъщение на една вътрешна мъдрост и вътрешно познание. По този начин се проявява скритата динамика на организацията или на екипа (за които се работи). Подпомогнат от констелатора и от информацията, която идва чрез представителите, започва да се оформя един път, който води до разрешение на поставеният проблем.

Начина, по който представителите въплъщават информацията, необходима за тази конкретна организация, се нарича соматична информация. Това е нещо напълно различно от актьорската игра, тъй като започва да се проявява в момента, в който представителите са разположени в пространството на залата и също така тази информация изчезва в момента, в който представителите биват освободени от тяхната роля на представители на определен елемент.

Този феномен е бил изследван множество пъти и специалистите, използващи метода, са стигнали до извода, че бизнес (или организационните) констелации работят и водят до реални резултати, макар и да не са открити специфичните механизми, стоящи зад тези резултати. Възможно е тези механизми да не бъдат никога открити, тъй като при този вид работа се касае за настройване към едно по-дълбоко ниво на осъзнатост.

Какви могат да бъдат резултатите от една бизнес констелация?

Бизнес или организационна констелация не само ще даде прозрение за разрешаването на проблема, но на едно много по-дълбоко ниво цялата система ще бъде балансирана и по този ще бъде създадена една нова реалност, като по този начин потокът на енергията се освобождава в посока предприемането на нужните, за разрешаването на проблема, стъпки.

Лоренцо Кампезе

Лоренцо Кампезе е основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Той е преминал през обучения по Соматични преживелищни практики, Интегрална Соматична Психология, Системни Констелации, Съзнателна Комуникация и др. и през изминалите десетилетия интегрира в опита си множество източни и западни подходи за личностно израстване и трансформация. В последните 20 години той работи в полето на интегралното консултиране, организационният коучинг и системните констелации. Понастоящем неговия подход комбинира, по един хармоничен начин, всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас, е съставна част.

Михаела Симова

Михаела е психолог с над 15 годишен опит придобит както по време на работата и като специалист на свободна практика, така и по време на работата и като психолог, работещ в болница. Михаела е също EMDR терапевт и супервайзор, обучител по Семейни констелации, Интегрален коуч, PSYCH-K фасилитатор, AIT терапевт, EFT треньор, обучител в методи за работа с Дъха и водещ на групови и индивидуални сесии. В полето на констелациите е вече повече от осем години, като води индивидуални и групови констелации, както и обучителни групи. Вдъхновена от Интегралният модел,  Михаела напълно вярва в казаното от Кен Уилбър, че това, което умът възприема като интегрално, се възприема от сърцето като единство. Сърцето чувства единството, а умът може да го разпознае, ако разполага с интегралната теоретична рамка, като инструмент за осмисляне на единството. Тази връзка е онова, което Михаела следва в работата си с клиенти и в работата си с групи. Тя е един от основателите на Институт за Интегрално Развитие и на Български институт по Семейни и Системни констелации, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане, обучител е по Интегративно дишане и официален представител на IBF за България.

 

Курсът може да бъде полезен за:

Консултанти, инструктори, наставници, мениджъри „Човешки ресурси“, предприемачи, които са осъзнали спешната необходимост от придобиване на нови и ефикасни инструменти за справяне с „новия свят“, научавайки се да маневрират в него и възползвайки се от предоставените от него възможности;

също така за лица, работещи в организационна среда, които желаят да се запознаят в дълбочина с нейните функционални динамики, за да подобрят своето отношение към работата, професията или компанията.

  Вашето име (задължително)

  Email (задължително)

  Телефон (задължително)

  Отбележете в кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, за които в момента има актуални дати!

  SElf-Emotional Balancing®AGER®TAI®Soul Detective Work®Интегративно дишане®Интегративна работа с тялото®Интегрален-трансперсонален коучинг®

  Съобщение

  Изпращайки съобщението, се съгласявам с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

  Сподели

  This function has been disabled for Институт за интегрално развитие.