Условия за ползване

Условия за използване на интернет сайта на ИИР

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта

 www.integral-bg.eu

Общите условия, които следват представляват ДОГОВОР между Вас и Фондация „ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ, наричана по-долу за краткост Фондация „ИИР“. С този договор получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични, но не и за търговски цели, като се задължавате да спазвате условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

 

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите условия:

  1. „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
  1. „УСЛУГА/И“ на сайта включват:
  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • даване на рейтинги в сайта;
  • регистрация и създаване на потребителски профили, който дава допълнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
  • получаване на електронни бюлетини по имейл от регистрираните Потребители на сайта.
  1. „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само, кражба на данни, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системата с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

 

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Фондация „ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ“.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични цели и не можете да ги използвате за търговски цели.

 

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, вкл. снимков, видео и аудио, публикувани на сайта, както и дизайна на страницата, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без изричното, предварително писмено съгласие на Фондация „ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕГРАЛНО РАЗВИТИЕ“, като противното влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

IV. Конфиденциалност

Фондация „ИИР“ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон, да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Фондация „ИИР“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

Фондация „ИИР“ предоставя свободното разглеждане страниците на сайта, без Потребителят да е длъжен да попълва регистрационните форми и да въвежда каквито и да било лични данни. В случай, че Потребителят реши да използва някои от специализираните ни модули и услуги, е необходимо да предостави желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която Потребителят е заявил. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от Потребителя.

С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Фондация „ИИР“ на посочения email: info@integral-bg.eu

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация и общите условия за ползване на сайта.

 

V. Ограничаване на отговорността

Фондация „ИИР“ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фондация „ИИР“ не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Фондация „ИИР“ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Фондация „ИИР“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Фондация „ИИР“ не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Фондация „ИИР“ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Изпращайки материали до нашата електронна поща или през интернет страницата на Фондация „ИИР“, Вие приемате следните условия:

а) Материалите да не съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всеки злонамерен софтуер, преди да изпратите материалите;

в) Да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

 

VI. Услуги, изискващи регистрация

Фондация „ИИР“ си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
Фондация „ИИР“ си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

Фондация „ИИР“ си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги, чрез публикуване на съобщение на сайта.

 

VII. Промени

Фондация „ИИР“ си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Фондация „ИИР“ си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.04.2016 г.