Интегрални констелации®

Трансформиращо Изцеление®
02.04.2020
Семинар по Интегрални семейни Констелации
02.04.2020

Интегрални констелации®

Дни и време на провеждане
Дата - 02/04/2020 - 05/04/2020
Целодневен


Сертификационна тренинг програма за фасилитатори по Интегрални Констелации

в партньорство с

„Школа по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия

Втори модул

02– 05 Април 2020

София

Защо констелациите, които ние преподаваме, се наричат Интегрални Констелации

В нашият подход към констелациите, ние винаги подхождаме към човека като към интегрална съвкупност от тези три елемента – Тяло, Душа и Дух – и подходът ни отчита и трите същностни сили, които действат у него – мисъл, чувство и воля. Когато разглеждаме човека в неговата цялост, ние успяваме едновременно да работим на различни нива или, иначе казано, по начин, който някои наричат многоизмерен. Във всяко наше действие, в хода на обучителния процес, се стремим да стимулираме всяко едно от измеренията присъстващи у участниците, благодарение на комбинацията от всестранни и съгласувани преживявания, които действат на всички нива.

Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър, който разработва модел за възприемане на реалността, който се нарича именно „Интегрален модел“ и в който той залага основополагащата идея, че всяко събитие, случващо се в реалността, винаги и неизбежно се проявява едновременно в четири различни измерения:

 • Вътрешното-индивидуално измерение, нивото на Аз-а, на нашият вътрешен свят и на това, което се случва в душата ни;
 • Вътрешното-колективно измерение, нивото на „Ние“, което е свързано с обществената култура, в която сме потопени;
 • Външното-индивидуално измерение, което е свързано с външното индивидуално, в това число и с тялото ни, в един обективен, научен план;
 • Външното-колективно измерение, което има отношение към връзката на човека с макросистемите, чрез които влизаме във взаимоотношения и в които сме вписани.

При Интегралните Констелации всички тези четири измерения са видими в тяхната взаимозависимост и ние се научаваме да работим във всяко от четирите измерения, както по един пряк, така и по един косвен начин.

Освен това, обучението по Интегрални Констелации, се характеризира и с това, че се разширява възприятието за и прилагането на констелациите в голям брой аспекти на живота, посредством различните подходи, стилове, инструменти и техники, които се използват в Интегралните констелации, част от които включват:

 • Семейни констелации
 • Организационни и професионални констелации
 • Социални и екосистемни констелации
 • Архетипни констелации
 • Междуличностни констелации
 • Духовно-трансперсонални констелации
 • Интегрални изцелителни констелации

Основните принципи на Интегралните Констелации са прости и могат да бъдат обобщени в няколко основни точки:

 • да се освободи потока на енергията там, където е блокирана
 • да се включи онова, което е било изключено
 • да се включи противоположното
 • да се раздели противопоставеното
 • да се срещнем със сянката си

Интегрални Констелации – осъзнатост за единение и любов 

Интегралните Констелации ни позволяват да схванем реалността като един взаимосвързан поток на съзнанието, в който всъщност, отвъд илюзията за отделеността, всички ние вече сме Едно и поради тази причина именно, усещаме носталгията по това единство. Наричаме я „Първичната Носталгия“. По своята истинска същност ние всички сме Любов и ние сме онзи принцип на единението, онзи Логос, който надхвърля всяко едно разделение. Всъщност, ние не сме в състояние да престанем да обичаме, защото така бихме отрекли собствената си същност и, когато се опитаме да го направим, неизбежно страдаме, тъй като страданието произхожда най-вече от това, че ние възприемаме себе си като отделни и разделени, и си мислим, че можем да престанем да обичаме.

Следователно, ако от една страна констелациите свързват онова, което е било разделено, то от друга, те позволяват на любовта и на живота да се леят свободно там, където са били блокирани, позволявайки ни по този начин да разберем, че всеки път, когато поставим граница на способността си да обичаме, ще се чувстваме зле, защото да обичаме е нашата истинска природа и следователно всеки път, когато се противопоставим на тази наша природа, ние страдаме.

Любовта не е някакво чувство, а още по-малко емоция, а тя е истинската ни, чиста и безлична Същност. Интегралните Констелации са истински път за възвръщането към на нашата цялост като био-психо-духовни същества.

Обучението по Интегрални констелации е насочено освен към личностната трансформация на участниците, също така и към това да им предостави нужният „инструментариум“ и способности, така че да могат да станат изградени професионалисти в работата си като фасилитатори по Интегрални Констелации и да могат да работят както с групи, така и с индивидуални клиенти. В обучението е заложен приоритетен акцент върху работата по следните направления:

 • Семейни констелации
 • Констелации, касаещи взаимоотношенията между хората въобще
 • Констелации, насочени към личностното развитие и благоденствие

Интегрален подход към еволюцията на човешкото съзнание

Както са ни посочили големите пионери от областта на знанието за човешката еволюция, за да е възможно еволюцията да бъде продуктивна, трайна и реална, тя трябва да се случва едновременно по няколко различни линии. В съответствие, именно с този интегрален модел на човешкото развитие, в обучението по Интегрални констелации са включени методи и практики, които работят в следните направления:

 •  Физическото тяло
 •  Енергийното тяло
 •  Емоционалната интелигентност
 •  Когнитивното развитие
 •  Взаимоотношенията
 •  Емоциите
 •  Сексуалността
 •  Личностното изразяване
 •  Духовността

Изучаваните подходи и методологии са следните:

 • Семейни констелации
 • Структурни констелации
 • Архетипни констелации
 • Констелации насочени към здравословни проблеми
 • Духовни констелации
 • Интегрални техники за индуциране на осъзнатост и присъствие
 • Трансперсонални практики
 • Подходи за работа с тялото
 • Интегрална соматична психология
 • Енергийни техники 

Интегралните Констелации® се явяват едно следващо еволюционно ниво на Системните Констелации, развито в школата по Интегрални констелации, което включва в себе си голям брой съвременни подходи, както и мъдростта на древното познание. Подходът за работа при интегралните констелации, представлява един изцяло нов, интегрален и холистичен подход за работа със системите.

Интегралните Констелации, добавят към традиционните семейни констелации една допълнителна многоизмерност, включвайки елементите на интегралната психология, както и други измерения и допълнителен инструментариум, доказал своята ефективност, което помага на клиента да постави миналия си опит в семейната система в един нов контекст, за да се помири с миналото си и за да може да се насочи към по-доброто си бъдеще.

Обучението включва 7 четиридневни тренинг модула и 6 целодневни групови интервизии, с обща продължителност 34 дни. Сертификатът за фасилитатори по „Интегрални Констелации“ се получава след участието в пълната програма на обучение, включваща както тренинг модулите, така и интервизиите, и която е насочена към изграждането на професионални качества за работа с групи и за работа с индивидуални клиенти.

Една от целите на това обучение е да свърже участниците в него със собствената им Същност, с извора на жизнената им сила и със способността им за изразяване и за дълбока свързаност с останалите човешки същества. Задълбочената работа върху себе си, към която участниците са силно насърчавани, протича успоредно с придобиването на екзистенциалните и професионални качества и способности, необходими за тези, които биха искали да се занимават професионално с фасилитирането на групови или индивидуални констелации. 

За кого е това обучение

Това е обучение, което е насочено към всички хора, които искат да разберат по-добре себе си, така че да могат да изживяват истински и плодотворни взаимоотношения, както със самите себе си, така и с другите и със света. Обучението е насочено към хора, които работят в помагащите професии и такива, чиято професионална насоченост е работата с хора и екипи – терапевти, консултанти, коучъри, лекари, медиатори, психолози, ръководители човешки ресурси, мениджъри и др., които биха искали да овладеят допълнителен инструментариум за анализ и за разбиране на междуличностните и системните динамики, както в личен, така и в професионален план.

Обучението по Интегрални Констелации е подходящо и за всички останали, които са отворени към това, да бъдат търсещи и да открият себе си. Това обучение е подходящо и за тези, които са осъзнати за това, че ние като човешки същества, представляваме интегрално единство, което се състои не само от физическо тяло, но съдържаме в себе си, на първо място, и едно душевно и духовно измерение. От тази гледна точка, човекът представлява био-психо-духовно същество и поради това ние би трябвало да се научим да залагаме тази интуитивна нагласа като централна концепция в нашия живот.

Програмата се състои от 6 четиридневни модула, с продължителност 20 месеца

Първи модул 

 1. Базовите умения, нужни на фасилитатора
 • Създаване на поле и въвеждане
 • Взаимно опознаване и навлизане в „Ние“ пространството
 • Групата като социален организъм и като социален холон
 • Какво представляват констелациите – произход, предназначение, ползи
 • Констелациите като символ на времето, в което живеем
 • Първи опитности с констелациите – това не е магия; Всички ние сме свързани;  Обединеното поле на преживяванията
 • Вътрешните качества и нагласата, които констелатора трябва да притежава
 • Базовите елементи на U теорията и на AQAL модела (Всички Квадранти Всички Нива – по Кен Уилбър), като пътеводител в констелациите
 • Свързване с другите – резонанс, емпатия, съпричастност, състрадание, обединеност
 • Автентичното движение – събуждане на мъдростта на тялото;
 1. Семейните констелации – корените на любовта в сърцата ни; Свързване с потока на живота чрез предците ни. 
 • Основите на семейните констелации.
 • Гледната точка на интегралният подход и на интегралната психология на Кен Уилбър по отношение на семейните взаимоотношения
 • Редът на любовта, според феноменологичният подход на Берт Хелингер.
 • Човешките същества като същности, формирали се на базата на влиянието на предците и на кармата.
 • Трансгенерационните вплитания
 • „Сляпата“ любов, пораждащата любов
 • Свързване със съдбата на предците ни и с Духа на рода
 • Миналото, настоящето и бъдещето, в контекста на семейните констелации

Втори модул 

 1. Любящи взаимоотношения с партньорите, с децата и с Живота.
 • Двама души, които се обичат – две духовно свързани души
 • Да срещнеш „идеалният партньор“ – системната перспектива
 • Търсене на сродна душа – от перспективата на физическото, енергийното и духовното измерение
 • Позитивната цикличност на щастливите двойки – всеки път даваме повече и всеки път получаваме повече
 • Половата идентичност при двойките – да играем своята роля
 • Шестте успешни практики на грижовните и любящите двойки
 • Взаимоотношенията с децата – кое е онова, което освобождава душите на децата и кое е това, което вплита душите им
 • Структурни констелации за работа с двойки – включително констелации за желанията и страховете при взаимоотношенията в двойката
 • Благословията на родителите към децата – да дадем на децата си тяхното точно място в семейната система
 1. Еволюиращото семейство – структурата на Любовта
 • Как да се справим по един позитивен начин с разделите и разводите, и да запазим съхраним децата
 • Комплексните семейства и децата от предишни връзки
 • Отворени, полигамни и хомосексуални връзки
 • Осиновяванията и тяхната уникална семейна динамика
 • Децата родили се чрез инвитро и други подобни случаи (донорство, биологично смесване на ролите, ДНК)

Трети модул

  1. Констелации за работа с индивидуални клиенти
  • Каква е разликата при работа в индивидуални сесии, в сравнение с работата с група?
  • Използване на репрезентативни техники, играейки с пространството и с обектите в него
  • Запазване на вътрешното интуитивно пространство
  1. Техниките и инструментариума при работа с клиенти
  • Свързване с клиента от едно по-дълбоко ниво
  • Инструментите, които използваме и Инструмента, който сме ние самите:
  1. Езикът
  2. Гласът и звуците
  • Ръцете, краката, жестовете, движенията, докосването
  1. Тялото и вътрешният резонанс
  2. Очите
  3. Намерението
  • Вниманието
  1. Травми и развитие – разпознаване и справяне с травмата
  2. Това, което искаме да постигнем – да отидем в пространството отвъд страха и вината

Четвърти модул

1.Структурата на невидимото – структурни констелации с житейска и професионална насоченост

 • Структурата на невидимото – структурни констелации с житейска и професионална насоченост
 • Същността на структурните констелации
 • Абстрактни елементи в констелациите
 • Триъгълника на ценностите
 • Констелация с тетралема
 • Структурни констелации насочени към проблем
 • Скритите теми в констелациите

2. Архетипни констелации:

 • Констелации за работа с архетипите
 • Констелации за работа със сънища

Пети модул 

 • Развитието на 12-те сетива според Антропософията.
 • Констелации на хаоса
 • В сърцето на взаимоотношенията – от вътрешната страна на вътрешното
 • Констелации, карма и съдба – концепциите на Рудолф Щайнер за живота и кармата, вплетени в работата с констелации
 • Разширяване на системите отвъд време-пространството
 • Констелации със симптоми и заболявания – терапевтичният подход на констелациите

Шести модул 

 1. Духовни констелации
 • Цикълът на раждане-смърт-прераждане
 • Умирането като метафора на човешката еволюция
 • Работа с тялото, Душата и Духа
 • Човешката структура: физическо тяло, етерното тяло, астралното тяло, Азът, Духовният Аз
 • Духовни елементи в контекста на констелациите:
  • Душа
  • Висш Аз
  • Духовни помощници
 1. Карма, Дхарма и Съдба
 • Тъканта на Живота
 • Пречките като помощници по еволюционният ни път
 • Нашата лична еволюционна задача
 • Репрезентация на Кармата и Дхармата в полето на констелациите

 Седми модул

 • Работа под супервизия
 • Практически изпит

Лоренцо Кампезе

Лоренцо Кампезе е основател и директор на „Школата по Интегрални констелации и еволюционни техники” – Италия. Той е преминал през обучения по Соматични преживелищни практики, Интегрална Соматична Психология, Системни Констелации, Съзнателна Комуникация и др. и през изминалите десетилетия интегрира в опита си множество източни и западни подходи за личностно израстване и трансформация. В последните 20 години той работи в полето на интегралното консултиране, организационният коучинг и системните констелации. Понастоящем неговия подход комбинира, по един хармоничен начин, всички тези опитности, съчетавайки ги в един подход за трансформация, който следва Интегралната парадигма на Кен Уилбър, която разглежда човека като единство на Тяло, Душа и Дух, включвайки в работата си четирите основни измерения на битието – Вътрешното индивидуално – психиката; Външното индивидуално – тялото; Вътрешното колективно – културната матрица, в която съществува индивида; И външното колективно – социалните системи, от които всеки един от нас, е съставна част.

 

Михаела Михайлова

МИХАЕЛА е психолог с над 15 годишен опит придобит както по време на работата и като специалист на свободна практика, така и по време на работата и като психолог, работещ в болница. Михаела е също EMDR терапевт, обучител по Семейни констелации, Интегрален коуч, PSYCH-K фасилитатор, AIT терапевт, EFT треньор, обучител в методи за работа с Дъха и водещ на групови и индивидуални сесии. В полето на констелациите е вече повече от седем години, като води индивидуални и групови констелации, както и обучителни групи. Вдъхновена от Интегралният модел,  Михаела напълно вярва в казаното от Кен Уилбър, че това, което умът възприема като интегрално, се възприема от сърцето като единство. Сърцето чувства единството, а умът може да го разпознае, ако разполага с интегралната теоретична рамка, като инструмент за осмисляне на единството. Тази връзка е онова, което Михаела следва в работата си с клиенти и в работата си с групи. Тя е един от основателите на Институт за Интегрално Развитие и на Български институт по Семейни и Системни констелации, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане, обучител е по Интегративно дишане и официален представител на IBF за България.

Симеон Симов

Макар конвенционалното образование по психология да му осигурява необходимата основа и да дава отговорите на част от важните въпроси, които винаги е търсил, той насочва търсенията си и в други посоки, и в последните около  20 години преминава през обучение в различни школи и методи, в това число – Свободно Дишане, Трансформативно Дишане, Себеинтегриращо Дишане, Интегративно Дишане ; Енергийна Психология; Семейни Констелации; Интегрално Консултиране (Коучинг); EMDR; PSYCH-K; и др. Свързаното, осъзнато дишане, обаче си остава и досега неговият любим метод, заради дълбочината, обхвата и бързината, с която работи. Симеон е един от основателите и е изпълнителен директор на Институт за Интегрално Развитие, един от основателите на Български Институт по Семейни и Системни Констелации, член е на Австрийската Асоциация по Интегративно Дишане и е обучител по Интегративно дишане.

Вашето име (задължително)

Email (задължително)

Телефон (задължително)

В кое събитие искате да се включите? Моля, отбелязвайте само онези, към които проявявате интерес и за които в момента има актуални дати!

Биоенергиен коучинг®Интегрални констелации®Интегративно дишане®Интегрално консултиране®Трансформиращо изцеление®БМ Вътрешно Премоделиране®Техники за емоционална свободаTAI®-Техники за вътрешна АлхимияREMAP®AGER®Soul Detective Work-SDW®Trauma Buster Technique®Self Emotional Balancing-SEB®Неврална Соматична Интеграция®

Съобщение

Съгласен съм с условията за ползване на сайта и политиката за поверителност.

Сподели